Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Schválenie žiadosti  o NFP – zvýšenie efektivity procesov spracovania pre opätovné použitie

 

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom

Zvýšenie efektivity procesov spracovania pre opätovné použitie

  

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom  (Slovenská agentúra životného prostredia) konajúci v mene Riadiaceho orgánu (Ministerstvo živnostého prostredia Slovenskej republiky) na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok vydal rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE" 

Miesto realizácie projektu:

Slovenská Ľupča

Názov projektu:

Zvýšenie efektivity procesov spracovania pre opätovné použitie

Cieľ projektu:

Zvýšenie intenzifikácie zberu elektroodpadov a zefektívnenie procesu spracovania nie nebezpečných odpadov z elektrických a elektronických zariadení tak, aby sa zvýšil podiel materiálov pre opätovné použitie. Dosiahne sa tak stav konca odpadu ako to vymedzujú európske smernice.

Projekt svojím zameraním napĺňa jednotlivé ciele z Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2014 – 2020, a to:
• Pri spracovaní elektroodpadov sledovať materiálové toky až po dosiahnutie stavu konca odpadov podľa osobitných predpisov, alebo zhodnotenie odpadov niektorou z činností R2 – R11, O53.
• Podporovať financovanie technológií na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich spracovateľských kapacít.

 

Názov a sídlo prijímateľa:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Odkaz na internetové stránky

www.op-kzp.sk    -   www.sazp.sk   -   www.minzp.sk