Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Ukončenie realizácie projektu s názvom „Implementácia opatrení z energetického auditu za účelom zníženia energetickej náročnosti spoločnosti“

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. v apríli tohto roka úspešne ukončila projekt „Implementácia opatrení z energetického auditu za účelom zníženia energetickej náročnosti spoločnosti“. Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30.

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov projektu:                             
„Implementácia opatrení z energetického auditu za účelom zníženia energetickej náročnosti spoločnosti“

Názov a sídlo prijímateľa:             
ELEKTRO RECYCLING s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Miesto realizácie projektu:            
Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Termín realizácie projektu:                       
máj 2019 – apríl 2022

Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v našej spoločnosti.  

Predmetom prekladaného projektu bola realizácia nasledovných aktivít:

Aktivita A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

Aktivita B. Implementácia opatrení z energetických auditov prostredníctvom:

- modernizácie a rekonštrukcie systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

- modernizácie a rekonštrukcie systémov vnútorného osvetlenia a vonkajšieho osvetlenia priemyselného areálu