Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Schválenie žiadosti o NFP - Technologické zariadenie na zhodnocovanie LCD zobrazovacích zariadení

 

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Technologické zariadenie na zhodnocovanie LCD zobrazovacích zariadení“

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom  (Slovenská inovačná a energetická agentúra) konajúci v mene Riadiaceho orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) na základe žiadosti o nenávratný vydal dňa 21.05.2014 rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE" 

Miesto realizácie projektu:

Slovenská Ľupča

Názov projektu:

Technologické zariadenie na zhodnocovanie LCD zobrazovacích zariadení

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je udržať spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. v konkurenčnom prostredí zvýšením efektívnosti stávajúceho procesu zhodnocovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení.

Špecifické ciele:

  • vytvorenie 2 nových pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
  • znižovanie energetickej náročnosti výroby
  • posilnenie pozície spoločnosti na trhu
  • zvýšenie množstva spracovaných odpadov mechanizovaným spôsobom
  • pomocou nákupu inovatívnej technológie zvýšenie konkurencieschopnosti, nárastu tržieb apridanej hodnoty
  • zvýšiť efektivitu stávajúcich výrobných procesov
  • rozvoj ekologických výrob spoločnosti

 

Východiskový stav: Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. pôsobí v oblasti nakladania a zhodnocovania s odpadom. Doteraz sa spracovanie LCD zobrazovacích zariadení vykonávalo v rámci existujúcich zariadení spoločnosti ER. V prvej etape prebehla ručná demontáž LCD zariadení, následne bol odstránený ostatný materiál. Takáto demontáž je časovo náročná a riziková.

 

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ chce spoločnosť ER obstarať inovatívne zariadenie na spracovanie LCD zobrazovacích zariadení. Po realizácii projektu bude zhodnocovanie LCD zobrazovacích zariadení oveľa účinnejšie, efektívnejšie  a zároveň na vstupe bude zhodnotená širšia škála odpadov v požadovanej kvantite, pričom sa dosiahne i kvalitatívne zlepšenie environmentálnych ukazovateľov. Navyše spoločnosť ER bude môcť pružne reagovať na požiadavky povinných osôb na množstvo a druh zhodnotených vyradených elektrozariadení v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení

Názov a sídlo prijímateľa:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Dátum začatia realizácie projektu:

12.2014 

Dátum skončenie realizácie projektu:

06.2015

Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk    -    www.opkahr.sk     -     www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

43.200,-  €