Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

logo OPvlajka EU

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „TRIEDENIE NEŽELEZNÝCH KOVOV“

Sprostredkovateľský orgán (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) konajúci v mene Riadiaceho orgánu (Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky) vydal dňa 31.03.2010 rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Názov projektu: Zavedenie inovatívnej technológie do technologického procesu spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Názov a sídlo prijímateľa: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

Miesto realizácie projektu:  Príboj 549, Slovenská Ľupča

Termín realizácie projektu:  máj 2010 – marec 2011

Výška poskytnutého príspevku: 385 500,- EUR

Celkové oprávnené výdavky: 771 000,- EUR

Išlo o projekt realizovaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná Os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 podpora zavádzania inovácií a technologických, Kód výzvy: KaHR-111DM0901

Projekt bol spolufinancovaný z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do Vašej budúcnosti.

Opis projektu: Zavedenie inovatívnej technológie do technologického procesu spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. zvýšila pridanú hodnotu výstupných surovín z technologického zariadenia na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, čím sa stalo zhodnocovanie odpadov oveľa účinnejšie a na výstupe je vytriedená širšia škála výstupných produktov (sklo, kovy, plasty).

info tabula RTG

 

www.economy.gov.sk     /     www.opkahr.sk     /     www.europa.eu     /     www.nadsme.sk