Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Schválenie žiadosti o NFP - Zavedenie technológie na úpravu, triedenie a homogenizáciu plastov

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zavedenie technológie na úpravu, triedenie a homogenizáciu plastov“

Štatutárny orgán Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na základe preskúmania žiadosti o nenávratný finančný príspevok vydal dňa 11.06.2014 rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE" 

Miesto realizácie projektu:

Slovenská Ľupča

Názov projektu:

Zavedenie technológie na úpravu, triedenie a homogenizáciu plastov v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je udržať spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. v konkurenčnom prostredí zvýšením efektívnosti triedenia plastov pomocou doplňujúcich inovatívnych zariadení.

Špecifické ciele:

  • pomocou nákupu inovatívnej technológie zvýšenie konkurencieschopnosti, nárastu tržieb apridanej hodnoty
  • vytvorenie 5 pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
  • zvýšiť efektivitu využitia vstupných materiálov
  • znižovanie energetickej náročnosti výroby
  • rozvoj ekologickej výroby spoločnosti

 

Východiskový stav: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. (ER) sa zameriava na úpravu, triedenie a zhodnocovanie odpadov rôzneho druhu. Disponuje technologickými zariadeniami na zhodnocovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení a plastov nachádzajúcich sa vo výrobných priestoroch v Slovenskej Ľupči.

Hlavými výstupmi v súčasnosti sú okrem iných aj frakcie plastov triedené podľa fyzikálno-chemických vlastností, niektoré vo forme odpadov, niektoré vo forme druhotnej suroviny. Súčasný stav však s obtiažou rieši predajnosť konkrétnych výstupných frakcií vo forme odpadov, pretože nie je možné garantovať ich rovnaké fyzikálne vlastnosti a ich čistotu. Vo svete existujú zariadenia, ktoré dokážu vytriediť jednotlivé odpady z plastov na frakcie s približne rovnakými chemickými vlastnosťami. Tieto zariadenia zároveň dokážu upraviť fyzikálno-chemické vlastnosti tak, že ich možno považovať za druhotnú surovinu. Tým sa dosiahne zhoda s novou smernicou EP a rady č. 2012/19/EU ako aj kritériám zhodnocovania plastov podľa činnosti R3.

 

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ bude ER disponovať inovatívnymi technológiami, ktoré zvýšia pridanú hodnotu výstupnej suroviny, čo má významný vplyv na ekonomiku celej prevádzky. po ukončení projektu bude triedenie a zhodnocovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení a plastov oveľa efektívnejšie a účinnejšie.

Názov a sídlo prijímateľa:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Dátum začatia realizácie projektu:

03.2015 

Dátum skončenie realizácie projektu:

12.2015

Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk     -    www.opkahr.sk     -    www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

1.060.000,-  €