Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

logo OPvlajka EUlogo siea

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt

,,TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE PLASTOV"

Sprostredkovateľský orgán (Slovenská inovačná a energetická agentúra) konajúci v mene Riadiaceho orgánu (Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky) vydal dňa 18.06.2010 rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

 Názov projektu: Zavedenie inovatívneho technologického zariadenia na zhodnocovanie plastov v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

 Názov a sídlo prijímateľa: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

 Miesto realizácie projektu: Príboj 549, Slovenská Ľupča

 Termín realizácie projektu: august 2010 - júl 2012

 Výška poskytnutého príspevku: 2 551 929,- EUR

 Celkové oprávnené výdavky: 5 103 858,- EUR

Išlo o projekt realizovaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná Os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 podpora zavádzania inovácií a technologických, Kód výzvy: KaHR-111SP-0902

Projekt bol spolufinancovaný z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do Vašej budúcnosti.

Opis projektu: Zavedenie inovatívnych technológií zvýšilo pridanú hodnotu plastov, čím sa zhodnocovanie odpadov stalo oveľa účinnejšie a viac špecifické, znížilo sa zaťaženie skládok odpadov a tým sa dosiahlo i kvalitatívne zlepšenie environmentálnych ukazovateľov.

infi tabula plasty

www.economy.gov.sk     /     www.opkahr.sk     /     www.europa.eu     /     www.nadsme.sk